Rektron SQC är en bred plattform för statistisk kvalitetsstyrning. Systemet tillhandahåller samlade verktyg för allt mellan mätdatainsamling, processtyrning och analys. Mätdata kan tillföras systemet på många sätt, både manuella och automatiska. Nyckeltal för processens kvalitet återges under pågående process och kontrollsignaler kan styra automatiserade produktionslinor. Relevant information lyfts sedan enkelt ut ur datamängden för rapporter och analys.
Kraven på Rektron SQC är höga. För att fungera optimalt i så olika miljöer som mottagningskontroll inom läkemedelsbranschen och automatiserade produktionslinor i tillverkningsindustrin har plattformen gjorts genomgående modulär och konfigurerbar. Anpassningar görs enkelt för att få ut det mesta ur varje kunds arbetssätt och förutsättningar. Rektron SQC har under lång tid vuxit som produkt i fas med kvalitetsarbetets utveckling inom de olika industrigrenarna. Systemet fanns som produkt redan under 1980-talet.


Insamling av mätdata

Oavsett om målet är att göra en statistisk analys på en process eller att kontrollera en enskild detalj så är det första steget att samla in någon typ av mätdata. Beroende på verksamhetsområde kan denna insamling ske på flera väldigt olika sätt. Vid tillverkning av plastdetaljer kan till exempel en formspruta skicka mätdata över nätverket. Inom fordonsindustrin används automatiserade koordinatmätmaskiner som sparar mätdata i filer. Vid andra tillverkningsprocesser kanske mätning görs för hand på enskilda detaljer. Dessa och många andra möjligheter finns att fånga upp det data som utgör själva basresursen vid kvalitetsstyrning.


CMM System

Rektron CMM System är en utbyggnad av Rektron SQC för insamling av mätdata från alla typer av system och maskiner som levererar resultatfiler, det vill säga textf iler med mätresultat. Mätdata kan till exempel komma ifrån koordinatmätmaskiner (Coordinate Measurement Machines), tillverkningsmaskiner eller testutrustningar som genererar mätprotokoll i form av filer. Huvudfunktionaliteten i Rektron CMM System är att tolka resultatfilerna och importera mätvärden tillsammans med metadata till Rektron SQCs databas för analys och lagring.

Många vanliga filformat kan tolkas i systemets grundutförande (Hexagon PC-DMIS, Zeiss Calypso, Mitutoyo Cosmos, med fl era), och alla strukturerade filformat kan tolkas med hjälp av handsydda översätt ningsprogram. Utöver tolkning så erbjuds många alternati va konfi gurationsmöjligheter för att systemet enkelt ska kunna anpassas till olika arbetsmetoder och miljöer.


Processtyrning

Genom att förenkla insamling av mätdata försvåras automatiskt analysen av det. En mätprocess kan generera många tusen mätvärden på ett dygn och att inte upptäcka problem i tillverkningsprocessen omedelbart medför försämrad kvalitet och ofta stora kostnader för företaget. Varken analys i efterhand eller mänsklig övervakning är hållbara lösningar på problemet. Analysen måste vara både automatisk och omedelbar för att avvikande trender och försämrad precision ska kunna upptäckas i tid med lämpliga larm som följd. Då kan åtgärder tas så att processen justeras och kvalitetsbristkostnaderna minimeras.


Analys

Fördelen med att ha allt mätdata samlat på en och samma plats är att det är möjligt att i efterhand analysera datat och använda det som rapportunderlag. Rektron SQC erbjuder avancerade verktyg för att göra sökningar och urval i datamängden, för att sedan ta fram rapporter för utskrift eller exportera data för kundspecifik analys i till exempel Minitab eller Microsoft Excel.


Behoven är olika

Statistisk kvalitetsstyrning berör många tillämpningsområden. Produktionsprocesser görs säkrare med statistisk processstyrning (SPS) och kvaliteten på mätsystemen i sig bestäms med mätsystemsanalys (MSA). På grund av variationen av tillämpningsområden, tillsammans med skillnader i arbetssätt och produktionsmiljöer, så ser behoven olika ut mellan olika företag och koncerner. Rektron SQC kan implementeras i ett antal standardkonfigurationer, var och en anpassad för olika industrier. Utöver detta kan systemet utökas med extra funktionalitet och kundspecifika anpassningar för att möta enskilda kunders krav och behov.